Shekhar Bajaj's Speech - JBA 2023

Speech by Mr. Shekhar Bajaj (Chairman, Jamnalal Bajaj Foundation), at the Jamnalal Bajaj Awards 2023, held on 8th December, 2023 at 6:00 pm at The Taj Mahal Palace, in Mumbai.